กองการสอบ - กองการสอบ ดำเนินการรับรายงานตัว ตรวจรับเอกสารหลักฐาน ผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กองการสอบ ดำเนินการรับรายงานตัว ตรวจรับเอกสารหลักฐาน ผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562


วันนี้ 4 – 5 ก.พ.63  ​กองการสอบได้ดำเนินการรับรายงานตัว ยื่นเอกสารหลักฐาน ของผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และพ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และ 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “แกรนด์วิว” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 

อื่นๆ