กองการสอบ - กองการสอบ ดำเนินการรับรายงานตัว ตรวจรับเอกสารหลักฐาน วัดขนาดร่างกาย และ พิมพ์ลายนิ้วมือผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบ แข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ.2562
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

กองการสอบ ดำเนินการรับรายงานตัว ตรวจรับเอกสารหลักฐาน วัดขนาดร่างกาย และ พิมพ์ลายนิ้วมือผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบ แข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ.2562


กองการสอบ ดำเนินการรับรายงานตัว ตรวจรับเอกสารหลักฐาน วัดขนาดร่างกาย และ พิมพ์ลายนิ้วมือผู้สอบผ่านข้อเขียน
ในการสอบ แข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน พ.ศ.2562

 วันที่ 12 มิ.ย.62 กองการสอบ ดำเนินการรับรายงานตัว ตรวจรับเอกสารหลักฐาน วัดขนาดร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้สอบผ่านข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  “แกรนด์วิว”  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


อื่นๆ