กองการสอบ - เกี่ยวกับองค์กร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

เกี่ยวกับองค์กร


ผู้บังคับบัญชา

วิสัยทัศน์

กองการสอบ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างมืออาชีพ
ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. ดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาคและมีมาตรฐาน
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการภายในให้มีความพร้อมในระดับสากล
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอก
organize

– ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประวัติกองการสอบ

อำนาจหน้าที่กองการสอบ (ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ)

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

แผนงานโครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี