กองการสอบ - เกี่ยวกับองค์กร
ระวัง ! ท่านสูญเงินเปล่า     อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้     พบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร. 191

เกี่ยวกับองค์กร


ผู้บังคับบัญชา


วิสัยทัศน์

กองการสอบ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างมืออาชีพ
ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. ดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาคและมีมาตรฐาน
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการภายในให้มีความพร้อมในระดับสากล
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอก
organize

– ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ประวัติกองการสอบ

อำนาจหน้าที่กองการสอบ (ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ)

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

แผนงานโครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี