กองการสอบ - ฝ่ายแผนการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายแผนการสอบ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายแผนการสอบ กส. จำนวน 19 คน 

ระดับ ผกก.

 

 

 

ระดับ รอง ผกก.

 

ระดับ สว.

 

ระดับ รอง สว.

 
 
       

 

ระดับ ผบ.หมู่

 
 
       

งานในฝ่ายแผนการสอบ

1. งานวางแผนการสอบ
2. งานพิมพ์และส่งข้อสอบ
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานคดีและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการสอบ