หน้าแรกประวัติกองการสอบโครงสร้างวิสัยทัศน์พันธกิจ/ภารกิจผู้บังคับบัญชาติดต่อเราแผนที่แสดงที่ตั้ง

แผ่นพับการรับสมัครตำรวจฯ (18/7/57)
 

รายการ คม-ชัด-ลึก  13/6/55

รายการ เช้าข่าวข้นฯ 15/6/55

รายการ MCOT          15/6/55

รายการ Spring NEWS  19/6/55

รายการ Thai PBS     9/7/55

 

 

<<ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน, ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 22 ส.ค.2557  สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.org เท่านั้น >>

ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์

สรุปจำนวนอัตราที่เปิดรับและยอดผู้สมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
จำนวน 500 อัตรา
หมายเหตุ :  1. ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย.2557
                   2. ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน ต้องรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
                       จากธนาคารฯ อีกครั้งหนึ่ง

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557
จำนวน 500 อัตรา
(22/8/57)

                  - ประกาศรับสมัคร                                                                                22  ส.ค.  57
            
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  www.policeadmission.org                  25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
             - สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย. 57 )                                             28  ก.ย.  57
             - ฝึกอบรม                                                                                        29 ต.ค. - 24 ธ.ค. 57
  
*** Download หน่วยที่ได้รับการจัดสรรอัตรา

   
ขอบเขตวิชาที่สอบ
   
คำถามที่พบบ่อย   (26/8/57)
 

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,800 อัตรา
(24/7/57)

     - ประกาศรับสมัครคัดเลือก/รับสมัครสอบแข่งขัน                                15  ก.ค.  57
   
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต                                                           22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
    - ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนฯ                                      22 ส.ค.  57

   
- สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 57 )                                             31 ส.ค.  57
    - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                                                      8  ก.ย.  57
    - ประกาศผลรอบสุดท้าย                                                                       24 ต.ค.  57
***ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายที่น่าสนใจ

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556  

พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจพ.ศ.2547
คดีปกครองที่ควรรู้
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2552  ประเด็น ป.โท ฟ้องขอให้ บช.ศ. แต่งตั้งตนเป็นชั้นสัญญาบัตร
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 808/2553    ประเด็น เรื่อง ถูกตัดสิทธิ เพราะเป็นผู้มี ความบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี
คำวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค   197/2553 ประเด็น การขอดูข้อสอบ และผลคะแนนการ สอบ

 


สถิติผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2556

web
analytics

  
กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3 
กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900