กองการสอบ - ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อดำเนินการออกข้อสอบ การพิมพ์ปัญหาข้อสอบ การพิมพ์กระดาษคำตอบ การตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผล ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน ๕,๒๐๐ อัตรา ในกระบวนการที่เหลือ โดยวิธีคัดเลือกประกาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประกาศ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อดำเนินการออกข้อสอบ การพิมพ์ปัญหาข้อสอบ การพิมพ์กระดาษคำตอบ การตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผล ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน ๕,๒๐๐ อัตรา ในกระบวนการที่เหลือ โดยวิธีคัดเลือกประกาศ


อื่นๆ