กองการสอบ - เกี่ยวกับองค์กร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

เกี่ยวกับองค์กร


ผู้บังคับบัญชา

 

 

 

   

 

 

วิสัยทัศน์

“กองการสอบ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างมืออาชีพ ในระดับมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1. ดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาคและมีมาตรฐาน

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกระบวนการสรรหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และความรู้ในด้านการสรรหาให้กับหน่วยงานตำรวจต่างๆ

ประวัติกองการสอบ

อำนาจหน้าที่กองการสอบ (ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ)

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ