กองการสอบ - ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ฝ่ายอำนวยการ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กส. จำนวน 18 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

 

 

 

 

 

 

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

 

ระดับ ผบ.หมู่

 

งานในฝ่ายอำนวยการ

1. งานธุรการกำลังพล
2. งานแผนและยุทธศาสตร์/งบประมาณ
3. งานการเงินและพลาธิการ