กองการสอบ - อำนาจหน้าที่ของกองการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

อำนาจหน้าที่ของกองการสอบ


อำนาจหน้าที่ของกองการสอบ

(เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 66 ก ลง 7 กันยายน 2552)

กองการสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) งานธุรการและงานสารบรรณ
2) งานบริหารงานบุคคล
3) งานคดีและวินัย
4) งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
5) งานการเงินและงานบัญชี
6) งานงบประมาณ
7) งานส่งกำลังบำรุง
8) งานสวัสดิการ
9) งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
10) งานศึกษาอบรม
11) งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
13) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
14) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ฝ่ายแผนการสอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกำหนดแผนการสอบงานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ งานจัดทำเครื่องมือทดสอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานสารนิเทศ
และงานคดีและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานอำนวยการของฝ่ายแผนการสอบ
2) งานวางแผนการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการ
3) งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะในการวางแผนการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
4) งานจัดทำคำขออนุมัติในการเปิดสอบตามโครงการต่าง ๆ ที่กองการสอบได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
5) งานตรวจร่างประกาศรับสมัครที่หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมาตรวจร่าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการร่วมกับผู้แทนของหน่วยที่ออกประกาศและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกำลังพล และกองคดีปกครองและคดีแพ่ง เป็นต้น
6) งานจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบ เพื่อใช้ในการสอบตามที่กองการสอบได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
7) งานวางระบบการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บเครื่องมือทดสอบ
8) งานจัดเตรียมและควบคุมการนำเครื่องมือทดสอบไปใช้ให้เป็นไปตามระบบการรักษาความปลอดภัย และการทำลายเอกสารเกี่ยวกับการสอบในงานสอบของกองการสอบ
9) งานจัดพิมพ์เครื่องมือทดสอบเพื่อใช้ในการสอบ ตามที่กองการสอบได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
10) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองการสอบ
11) รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบในส่วนที่กองการสอบดำเนินการ และจัดทำเป็นสถิติเชิงเปรียบเทียบ
12) ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการสอบหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงงานเกี่ยวกับการสอบให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
14) งานปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ตลอดจนจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูล
15) ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น (LAN) รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายดังกล่าวให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของกองการสอบให้มีข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนจัดทำเว็บบอร์ด เพื่อให้บุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
17) ดำเนินการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับหน่วยงานในสังกัดกองการสอบเกี่ยวกับภารกิจการสรรหา
18) งานตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบ
19) จัดเก็บและรวบรวมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบ
20) งานพิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสอบ
21) พิจารณามีความเห็นในกรณีการขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหา
22) จัดทำบัญชีและเก็บรักษาสำนวนคดีปกครอง
23) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการสอบ
24) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ฝ่ายจัดการสอบ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับสมัคร งานการสอบ งานประมวลผลการสอบ งานตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานอำนวยการของฝ่ายจัดการสอบ
2) งานวางแผนการรับสมัครสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้
3) จัดทำร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการ
4) ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ดำเนินการ
5) งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะในการวางแผนการรับสมัครสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้กับหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
6) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ และการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการ
7) งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามแผนการสอบที่กำหนด
8) วางแผนและประมวลผลการสอบ รวมทั้งการจัดทำบัญชีประมวลผลการสอบในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ และ การสอบแข่งขันหรือคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ดำเนินการ
9) งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะในการประมวลผลการสอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
10) งานรับรายงานตัวและรับเอกสารหลักฐานของผู้สอบผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด
11) ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สอบได้นำมายื่นสมัครสอบไปตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบความประพฤติและประวัติทางคดีอาญาของผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้
12) สรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความประพฤติ และประวัติทางคดีอาญา ของผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกที่ส่งไปตรวจสอบยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันหรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพิจารณาตัดสิน เพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้
13) ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้
14) ส่งบัญชีรายชื่อและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้สอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. ฝ่ายวิชาการสรรหา
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับส่วนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ส่วนวิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง และให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะในการสร้างเครื่องมือทดสอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1) งานอำนวยการของฝ่ายวิชาการสรรหา
2) งานวางแผนการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
3) งานวางแผนการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
4) งานกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือทดสอบ
5) งานประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ในการสร้างเครื่องมือทดสอบ
6) งานดำเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
7) งานดำเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ การคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
8) งานประเมินผลการปฏิบัติงานการสร้างเครื่องมือทดสอบ
9) งานศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขในการสร้างเครื่องมือทดสอบ
10) งานจัดหาและเก็บรักษาตำรา เอกสารประกอบการสร้างเครื่องมือทดสอบ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
11) งานจัดทำทะเบียนและแฟ้มประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12) งานรวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทดสอบ
13) งานตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทดสอบ
14) งานกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสอบสัมภาษณ์
15) งานให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะขั้นตอนการดำเนินการสร้างเครื่องมือทดสอบ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย