กองการสอบ - ติดต่อ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ติดต่อ


ฝ่ายแผนการสอบ กองการสอบ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2941 1928
เว็บไซต์ : www.rcm.edupol.org
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : admissionplan@hotmail.com
Facebook : กองการสอบ

ดัชนีประจำแฟ้ม
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ฯลฯ
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัยฯ
มาตรา 9 (2) นโยบาย/การตีความ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ
มาตรา 9 (4) คู่มือ/คำสั่ง
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.7 วรรคสอง
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ฯลฯ
มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการ
มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มาตรา 9 (8) สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1)
มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ
มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
มาตรา 9 (8) ที่สาธารณะประโยชน์
มาตรา 9 (8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
มาตรา 9 (8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มี
การอนุมัติสั่งซื้อฯ
มาตรา 9 (8) รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ

 

แผนที่การเดินทาง

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์กลาง 0-2941-3661  โทรสารกลาง 0-2941-3661 

 

 

 

การติดต่อหน่วยงานในสังกัด

หน่วยงานในสังกัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ฝ่ายอำนวยการ 0-2941-3661 0-2941-3661
ฝ่ายแผนการสอบ 0-2941-1928 0-2941-1928
ฝ่ายจัดการสอบ 0-2941-3162 0-2941-3162
ฝ่ายวิชาการสรรหา 0-2941-2698 0-2941-2698