กองการสอบ - ประวัติกองการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ประวัติกองการสอบ


กองการสอบ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดอยู่ในสำนักงานกำลังพล
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมตำรวจ การจัดตั้งหน่วยงานกองการสอบ
ตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน ราชการ เพียงแต่มีการตกลงกับกรมบัญชีกลาง
เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณมาใช้ในหน่วยงานได้ ขณะนั้นมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
มาดำรงตำแหน่งเพียง 2 นาย คือ ตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
และตำแหน่ง นายเวรผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง ทำให้มีผู้ดำรงตำแหน่งในกองการสอบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2535 เพียง 3 ตำแหน่ง เท่านั้น คือ
1. ตำแหน่งผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
2. ตำแหน่งรองผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
3. ตำแหน่งนายเวรผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ
(ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)

พ.ศ. 2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2535
กองการสอบจึงเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และในวันที่ 2 ตุลาคม 2535 เป็นต้นมา
กรมตำรวจได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งในสังกัดกองการสอบ
ตั้งแต่ลูกแถวขึ้นไปจนถึงระดับผู้บังคับการ ในปัจจุบัน กองการสอบ แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539  โดยแบ่งออกเป็น 2 กองกำกับการ คือ
กองกำกับการ 1 และกองกำกับการ 2 และแบ่งส่วนราชการโดยไม่ปรากฏใน พระราชกฤษฎีกาฯ
อีก 1  ฝ่ายอำนวยการ 1 กลุ่มงานวิชาการสรรหา

พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2548
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548  กำหนดให้ กองการสอบ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา
โดยมีโครงสร้างของหน่วยงาน
ประกอบด้วย 2 งาน 1 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานอำนวยการ, ฝ่ายจัดการสอบ
และกลุ่มงานวิชาการสรรหา

พ.ศ.2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กำหนดให้กองการสอบเป็นหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการศึกษา โดยมีโครงสร้างของหน่วยงาน
ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแผนการสอบ ฝ่ายจัดการสอบ และฝ่ายวิชาการสรรหา