กองการสอบ - ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายอำนวยการ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายอำนวยการ กส. จำนวน 18 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

 

 

 

 

 

 

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

 

ระดับ ผบ.หมู่

 

งานในฝ่ายอำนวยการ

1. งานธุรการกำลังพล
2. งานแผนและยุทธศาสตร์/งบประมาณ
3. งานการเงินและพลาธิการ