กองการสอบ - เอกสารเผยแพร่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-055-0440 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

เอกสารเผยแพร่


click ที่ชื่อเรื่องเพื่อ download

เอกสารทั่วไป

1.การทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบ
2.มติ ก.ตร.ครั้งที่ 6/2552 (กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิปริญญาทางสังคมศาสตร์)
3.หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
4.การตรวจร่างประกาศรับสมัคร
5.สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ เมื่อมีกรณีเปิดรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
6.การกำหนดกรอบดุลยพินิจพิจารณาวินิจฉัยการตรวจร่างกาย
7.วิธีปรับขนาดรูปภาพ เพื่อใช้ในการสมัครสอบ
8.กำชับข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือกในหลักสูตรต่างๆ
9.Ransomware คืออะไร
10.การตั้งรหัสผ่าน(Password)ให้ปลอดภัย

แบบฟอร์ม

ใบมอบฉันทะ / ใบมอบอำนาจ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน

1.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

4.พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562
5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
7.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
8.กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
9.ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือ

คู่มือ เสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือแบบฝึกพระราชทาน พ.ศ.2560