กองการสอบ - ฝ่ายจัดการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ หากพบเห็นการทุจริต แจ้งตู้ ปณ.1009 กรุงเทพฯ 10900

ฝ่ายจัดการสอบ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายจัดการสอบ กส. จำนวน 17 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

ระดับ ผบ.หมู่

งานในฝ่ายจัดการสอบ

1. งานการรับสมัคร
2. งานการสอบ
3. งานประมวลผลการสอบ
4. งานตรวจสอบคุณสมบัติแจ้งผลการสอบและส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรม