กองการสอบ - ฝ่ายจัดการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ฝ่ายจัดการสอบ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายจัดการสอบ กส. จำนวน 17 คน 

ระดับ ผกก.

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

ระดับ ผบ.หมู่

งานในฝ่ายจัดการสอบ

1. งานการรับสมัคร
2. งานการสอบ
3. งานประมวลผลการสอบ
4. งานตรวจสอบคุณสมบัติแจ้งผลการสอบและส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรม