กองการสอบ - ฝ่ายแผนการสอบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนมายังผู้สมัครสอบทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบเข้ารับราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในการสอบ

ฝ่ายแผนการสอบ


ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝ่ายแผนการสอบ กส. จำนวน 19 คน 

ระดับ ผกก.

 

ระดับ รอง ผกก.

ระดับ สว.

ระดับ รอง สว.

 
 
     

ระดับ ผบ.หมู่

 
 
       

งานในฝ่ายแผนการสอบ

1. งานวางแผนการสอบ
2. งานพิมพ์และส่งข้อสอบ
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานคดีและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการสอบ